Privacy Beleid

Cookiebeleid

Privacyverklaring

 

Leef Met Lef Events is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons als u uw gegevens aan ons verstrekt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Deze privacyverklaring, samen met ons cookiebeleid, verklaart op welke wijze wij gebruik maken van de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen en op welke manier dit deel uit maakt van onze algemene (verkoop)voorwaarden.

Contactgegevens

Leef Met Lef Events

Boedapeststraat 5

2034 CX Haarlem

Telefoonnummer: 06 86112285

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden met als uiteindelijke doel het op een correcte wijze uitvoeren van een wederzijdse (zakelijke) overeenkomst.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Leef Met Lef Events verwerkt voornamelijk zakelijke gegevens van klanten en relaties en beperkt de vraag naar persoonsgebonden informatie daarbij zo veel mogelijk.

Persoonsgegevens die Leef Met Lef Events verwerkt

Die persoonsgebonden gegevens die Leef Met Lef Events ontvangt, verkrijgt Leef Met Lef Events omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons of via mail, nieuwsbrief of telefonisch verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de mogelijke (zakelijke of privé) persoonsgegevens die Leef Met Lef Events in de zakelijke relatie verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (volledig, alleen bij reserveringen)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch contact zijn:

  • Bankrekeningnummer
  • BTW en KvK nummer (alleen zakelijk)

Leef Met Lef Events zal deze gegevens niet combineren met of koppelen aan andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Leef Met Lef Events heeft  met de website of de uitvoering van onze zakelijke overeenkomsten, niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld over ras, geloof, politieke voorkeur et cetera, te verzamelen en te beheren. Als u er van overtuigd bent dat Leef Met Lef Events toch dergelijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met ons op via info@metlefevents.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Leef Met Lef Events persoonsgegevens

Leef Met Lef Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het toesturen van een offerte;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening/overeenkomst uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Leef Met Lef Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer? Dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Als u gebruik maakt van een zakelijk mailadres dan is het mogelijk dat wij u benaderen om u op de hoogte te stellen van onze producten en services. Het is mogelijk om uit te schrijven voor de nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de betreffende nieuwsbrief of e-mail. Houd er rekening mee dat deze verklaring alleen van toepassing is op de klanten die de voorwaarden om onze nieuwsbrief te ontvangen hebben geaccepteerd.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens of informatie verstrekt, dan is het mogelijk dat wij aan de door u gevraagde werkzaamheden of te leveren producten geen uitvoering kunnen geven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leef Met Lef Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u geen klant bij ons bent geworden worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leef Met Lef Events verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leef Met Lef Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leef Met Lef Events. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitale vorm naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u van dit recht gebruik maken? Mail dan naar info@metlefevents.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leef Met Lef Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@metlefevents.nl

Veranderingen in onze privacy policy

Periodiek wordt er een update gemaakt van onze privacyverklaring. Wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden, zal dit via deze pagina naar u gecommuniceerd worden. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat onze website te bezoeken. Op deze manier bent u altijd op de hoogte over welke persoonlijke gegevens wij van u bewaren en met welk doel en welke beveiliging wij daarbij toepassen.

Dit document is als laatst bijgewerkt in februari 2019.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacyverklaring, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@metlefevents.nl.

Klachten?

Leef Met Lef Events wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Logo Mailpoet

Leef Met Lef Events

06 86112285

info@metlefevents.nl

FEBRUARI 2019

logo witlogo